W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Mail:

office@croydons.co.uk


Brytyjskie prawo jazdy – FAQ

W poniższym dziale znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zasad i przebiegu teoretycznego oraz praktycznego egzaminu kategorii B w Wielkiej Brytanii.

Kiedy mogę zarezerwować egzamin?

Egzamin teoretyczny możesz zarezerwować zaraz po otrzymaniu tymczasowego prawa jazdy. Aby móc ubiegać się o egzamin praktyczny należy najpierw zdać egzamin teoretyczny.

Gdzie mogę przystąpić do testu?

W chwili obecnej w UK istnieją 154 ośrodki egzaminacyjne. Większość kandydatów na prawo jazdy ma dostęp do ośrodków egzaminacyjnych w odległości nie większej niż 20 mil od miejsca zamieszkania (listę ośrodków egzaminacyjnych i ich adresy można znaleźć na naszej stronie, w dziale rezerwacji egzaminów).

Czy ośrodki egzaminacyjne są otwarte w niedziele?

Nie, tylko w dni robocze.

Gdzie można zarezerwować egzamin?

Egzamin teoretyczny i praktyczny po polsku możesz zarezerwować online 24h na naszej stronie internetowej pod tym adresem. By tego dokonać musisz posiadać ważne tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence) oraz informacje dotyczące Twojej karty debetowej lub kredytowej.

Co należy zabrać ze sobą na egzamin teoretyczny?

Obie części ważnego, podpisanego przez Ciebie, tymczasowego prawa jazdy (provisional driving licence):

- plastykową kartę ze zdjęciem,

- counterpart (papierową część prawa jazdy), gdzie wpisuje się m.in. dodatkowe uprawnienia, punkty karne itp.

Posiadanie obydwu części tymczasowego prawa jazdy stanowi wymóg formalny. Jeśli kandydat nie zabierze ze sobą na egzamin powyższych dokumentów lub spóźni się, nie zostanie dopuszczony do egzaminu i straci wniesioną opłatę egzaminacyjną.

Jakie zasady obowiązują na egzaminie teoretycznym?

W ośrodku egzaminacyjnym należy stawić się, co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem testu i zgłosić się w rejestracji. Do sali egzaminacyjnej nie można zabierać ze sobą rzeczy osobistych, dlatego przed rozpoczęciem egzaminu muszą one zostać umieszczone w zamykanym schowku, wskazanym przez pracownika ośrodka egzaminacyjnego.

Rzeczy osobiste, które należy umieścić w schowku obejmują m.in. telefony komórkowe, bluetooth, laptopy, tablety, pagery, a także torebki, portfele, czapki, torby, płaszcze, książki, notatki, słowniki, notatniki, długopisy, zegarki, jedzenie i picie.

Z jakich części składa się test teoretyczny?

Test teoretyczny składa się z następujących części:

- testu wielokrotnego wyboru (multiple choice questions) – gdzie do zaznaczenia jest jedna lub więcej prawidłowych odpowiedzi,

- studium przypadku (case study) – integralnej części testu wielokrotnego wyboru, opracowanej na jego podstawie,

- testu na dostrzeganie zagrożeń (hazard perception test) – filmowego testu oceniającego zdolność dostrzegania zagrożeń na drodze.

Na czym polegają poszczególne części testu?

Test wielokrotnego wyboru (multiple choice questions)

Kandydat może się zdecydować na 15-minutową sesję próbną przed rozpoczęciem testu, aby poćwiczyć test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu próby rozpoczyna się właściwy egzamin.

Ile pytań zawiera test i ile jest czasu na ich rozwiązanie?

W ciągu 57 minut należy udzielić odpowiedzi na 50 pytań (45 test wielokrotnego wyboru, 5 studium przypadku). Liczba wymaganych odpowiedzi podana będzie na ekranie w lewym górnym rogu.

W jaki sposób należy udzielać odpowiedzi na pytania?

Pytania i odpowiedzi w języku angielskim prezentowane są na dotykowym ekranie monitora. W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi należy dotknąć kwadratu przy właściwej odpowiedzi. Aby odsłuchać tłumaczenia odpowiedzi w słuchawkach, należy na ekranie monitora dotknąć palcem ich angielskiej wersji. Podczas próby przejścia do następnego pytania bez zaznaczenia odpowiedniej liczby wymaganych odpowiedzi, kandydat jest o tym informowany.

Jaka jest tematyka pytań?

Pytania do egzaminu teoretycznego dotyczą przepisów i zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ochroną środowiska.

Co to jest studium przypadku (case study)?

To 5 pytań opracowanych na podstawie testu wielokrotnego wyboru, stanowiących jego integralną część. Zostały wprowadzone do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy we wrześniu 2009 roku. Podczas tej części testu kandydatowi zostaje przedstawiona sytuacja, z którą może mieć do czynienia każdy kierowca. Zadaniem kandydata jest udzielenie odpowiedzi na 5 pytań, które odnoszą się do tej sytuacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, gdzie można nabyć Testy na prawo jazdy w UK, z aktualnymi przykładami.

Ile trzeba zdobyć punktów, by otrzymać wynik pozytywny?

Warunkiem zaliczenia pierwszej części egzaminu teoretycznego jest zdobycie minimum 43 na 50 punktów.

W trakcie egzaminu kandydat powinien spokojnie czytać poszczególne pytania oraz udzielić wszystkich odpowiedzi, nawet jeśli nie jest pewien czy są poprawne. Przed zakończeniem rozwiązywania testu wielokrotnego wyboru, jeśli kandydat ma na to czas, może ponowne przejrzeć wszystkie pytania i ewentualne poprawić odpowiedzi. Aby zakończyć egzamin przed czasem należy zaznaczyć przycisk "review", a następnie przycisk "end".

Po zakończeniu pierwszej części testu, kandydat może zdecydować się na 3-minutową przerwę, a następnie przystąpić do drugiej części egzaminu teoretycznego.

Druga część egzaminu teoretycznego

Test na dostrzeganie zagrożeń (hazard perception test)

Jaki jest cel egzaminu?

Jego celem jest ocena szybkości reakcji kandydata na zbliżające się niebezpieczeństwo.

Jak przebiega egzamin?

Odpowiedzi udziela się na komputerze za pomocą przycisku myszki. Podczas egzaminu w pierwszej kolejności kandydat widzi krótkie objaśnienie (w postaci filmiku), dotyczące zasad działania testu na dostrzeganie zagrożeń. Następnie w ciągu 20 minut na ekranie monitora wyświetlane są 14 krótkie filmy z prawdziwymi scenami z dróg z udziałem pojazdów, rowerów i pieszych.

Zadaniem kandydata jest zidentyfikowanie jednego potencjalnego zagrożenia w 13 klipach oraz w pozostałym klipie- dwóch zagrożeń. Kandydat nie jest informowany o tym, który klip zawiera dwa punktowane potencjalne zagrożenia, dlatego też należy być uważnym od początku do końca każdego zadania. W tej części testu nie ma możliwości powrócenia do raz obejrzanych materiałów filmowych.

Jak wygląda ocena tej części testu?

Aby uzyskać najwyższą liczbę punktów z tej części testu teoretycznego, kandydat musi jak najwcześniej zidentyfikować zagrożenie mogące doprowadzić do wypadku drogowego. Za każdy klip można uzyskać od 0 do 5 punktów. Aby zaznaczyć zagrożenie, należy nacisnąć lewy lub prawy przycisk myszy. W trakcie testu nie można klikać myszą w sposób ciągły lub przypadkowy, ponieważ system potraktuje to, jako próbę oszustwa i kandydat otrzyma wówczas 0 punktów.

Ile punktów należy zdobyć, by zdać test?

Zdający musi uzyskać minimum 44 punkty na 75 możliwych, aby zliczyć test na dostrzeganie zagrożeń.

Co następuje po pytaniach testowych?

Na zakończenie egzaminu kandydat proszony jest o wypełnienie anonimowej ankiety (jest ona dobrowolna i można odmówić jej uzupełnienia), która nie ma żadnego wpływu na wynik egzaminu.

Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, należy natychmiast podnieść rękę do góry, aby poinformować o nich osobę nadzorującą przebieg egzaminu. Jeśli awaria rzeczywiście miała miejsce, kandydat powinien poprosić o podanie numeru referencyjnego, potwierdzającego ten fakt. Jeśli kandydat nie zda egzaminu z powodów technicznych i posiada nadany jego sprawie numer referencyjny, może wówczas ubiegać się o zwrot kosztów egzaminu. Croydons.co.uk służy bezpłatną pomocą swoim klientom w takich sytuacjach (warunek jest posiadanie numeru referencyjnego sprawy).

Uwaga! Przypominamy, że nawet jeśli egzamin teoretyczny został zarezerwowany po polsku, na ekranie monitora pytania i odpowiedzi pojawią się w języku angielskim. Ich tłumaczenie na polski można usłyszeć w słuchawkach. Tłumaczenie pytań po polsku jest odtwarzane automatycznie w momencie pojawienia się na ekranie ich angielskiej wersji. Aby odsłuchać tłumaczenia odpowiedzi w słuchawkach, należy na ekranie monitora dotknąć palcem ich angielskiej wersji.

Kiedy można opuścić salę egzaminacyjną?

Kandydat może opuścić salę egzaminacyjną po skończeniu całego egzaminu. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej nie ma możliwości powrotu do niej.

Pozytywny wynik całego testu teoretycznego

Aby zdać egzamin teoretyczny, kandydat musi zaliczyć wszystkie części testu. O wyniku egzaminu kandydat informowany jest, po około 10 minutach od opuszczenia sali egzaminacyjnej, przez pracownika ośrodka egzaminacyjnego.

Rezerwacja egzaminu praktycznego

Zaraz po zdaniu egzaminu teoretycznego, kandydat wraz ze swoim instruktorem mogą zaplanować datę egzaminu praktycznego. Ustalony termin egzaminu zmotywuje kandydata i przyczyni się do postępów w nauce.

Egzamin praktyczny można zarezerwować online 24h na naszej stronie internetowej, w dziale rezerwacja egzaminów. Pod wskazanym linkiem znajdziesz też listę ośrodków egzaminacyjnych i ich adresy.

Czy można wypożyczyć samochód na egzamin?

W Wielkiej Brytanii to kandydat na kierowcę musi zadbać o pojazd, w którym odbywać się będzie egzamin praktyczny. Pojazd ten musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Nasza szkoła nauki jazdy dysponuje takimi pojazdami i wypożycza je swoim uczniom na czas egzaminu praktycznego. Dowiedz się więcej na ten temat.

Czy język angielski jest wymagany na egzaminie?

Jeśli poziom języka angielskiego kandydata nie jest wystarczający, aby umożliwić mu sprawną komunikację z egzaminatorem, istnieje możliwość zabrania na egzamin praktyczny osoby (powyżej 16 roku życia), która będzie jego tłumaczem. Tłumaczem kandydata może być również jego polski instruktor, jeśli wyrazi na to zgodę. Osoby uczące się jeździć z Croydons.co.uk, mogą bezpłatnie skorzystać z usługi tłumaczenia podczas egzaminu praktycznego. Dowiedz się więcej.

Egzamin praktyczny – co zabrać?

Na egzamin praktyczny należy zabrać ze sobą obie części ważnego tymczasowego prawa jazdy (provisional driving licence), czyli plastykową kartę ze zdjęciem oraz papierową część (counterpart).

Etapy egzaminu:

1. Badanie wzroku.

2. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu.

3. Jazda (w tym samodzielna).

Badanie wzroku

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator poprosi kandydata o odczytanie tablicy rejestracyjnej wybranego przez niego pojazdu znajdującego się w odległości 20 metrów od egzaminowanego.

Jeśli kandydat ma trudności z angielskim może zanotować na kartce numery tablicy rejestracyjnej. Jeśli kandydat nosi okulary musi je mieć na egzaminie. Aby egzamin doszedł do skutku badanie wzroku musi zakończyć się wynikiem pozytywnym.

Pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu

Po badaniu wzroku egzaminator zadaje kandydatowi dwa pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu.

- Jedno pytanie typu "pokaż mi" (show me) oraz jedno pytanie typu "powiedz mi" (tell me). Udzielając odpowiedzi na pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu, zdający kontrolowany jest pod kątem umiejętności oceny stanu technicznego auta oraz jego przygotowania do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Komplet aktualnych pytań z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu znajdziesz w Testach na prawo jazdy w UK dostępnych w naszym sklepie.

Umiejętność bezpiecznego prowadzenia samochodu

Ostatnią i najważniejszą częścią egzaminu praktycznego jest jazda samochodem, która trwa około 40 minut, z czego 10 minut przeznaczane jest na samodzielną jazdę. Podczas testu egzaminator ocenia umiejętność bezpiecznego prowadzenia samochodu oraz prawidłowego wykonywania manewrów.

Uwaga! Manewry w Wielkiej Brytanii wykonywane są podczas jazdy w normalnym ruchu, a nie tak jak w Polsce na placach manewrowych.

Na egzaminie trzeba wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, właściwie reagować na znaki drogowe, nie stwarzać sytuacji powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. Kandydat musi, więc wykazać się znajomością kodeksu ruchu drogowego w praktyce.

Przykładowe manewry:

- cofanie po łuku wzdłuż krawężnika (reverse around a corner),

- zawracanie na trzy (turn in the road),

- parkowanie prostopadłe tyłem (reverse parking into a parking bay),

- parkowanie równoległe (parallel parking).

- kandydat może również zostać poproszony o wykonanie manewru awaryjnego hamowania (emergency stop).

Samodzielna jazda (independent driving)

"Samodzielna jazda" polega na około 10-minutowym prowadzeniu samochodu przez zdającego, który kieruje się znakami drogowymi lub podąża za serią ustnych wskazówek, do miejsca określonego przez egzaminatora.

Co wpływa na ocenę egzaminu praktycznego?

Kandydat może popełnić do 15 błędów tzw. "minor driving faults". Jednakże, jeżeli popełni chociaż jeden poważny błąd (serious or dangerous driving fault) wynik egzaminu będzie negatywny.

Aby zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy w UK, nie można popełnić żadnego poważnego albo zagrażającego bezpieczeństwu błędu (serious driving fault) oraz więcej niż 15 drobnych błędów (minor driving faults) w trakcie 40 minutowej jazdy. Jeśli kandydat powtórzy kilkakrotnie ten sam drobny błąd, zostanie on odnotowany przez egzaminatora, jako poważny i wpłynie na negatywny wynik egzaminu.

Kiedy podawane są wyniki?

Natychmiast po zakończeniu egzaminu kandydat zostaje poinformowany przez egzaminatora o jego rezultacie.

Zdany egzamin

Jeżeli kandydat pomyślnie przeszedł egzamin, może od razu otrzymać zaświadczenie uprawniające go do samodzielnego kierowania pojazdem. W takiej sytuacji właściwe prawo jazdy zostanie wysłane do niego pocztą w ciągu 3 tygodni.

Niezdany egzamin

W sytuacji, w której egzaminowanemu nie powiodło się i nie zdał egzaminu, może poprosić egzaminatora o omówienie wszystkiego, co się działo w trakcie jazdy, aby uniknąć tych samych pomyłek w przyszłości.

Kiedy ponownie można podejść do egzaminu?

Do następnego egzaminu praktycznego kandydat może podejść po upływie pełnych 10 dni roboczych.

Copyright © by Croydons.co.uk                                                                                                               Regulamin | Polityka prywatności | FAQ | Kontakt