W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Mail:

office@croydons.co.uk


Regulamin sprzedaży internetowej na www.croydonschoolofmotoring.co.uk

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej na www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Croydons.co.uk Publishing.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów na stronie www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Croydons.co.uk Publishing nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • Croydons.co.uk Publishing zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Wszystkie dane osobowe uzyskane za pomocą strony www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl zostaną użyte zgodnie z Data Protection Act 1998 i innymi mającymi zastosowanie ustawami.

Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności strony croydonschoolofmotoring.co.uk/pl jest sprzedaż materiałów szkoleniowych na prawo jazdy w UK oraz rezerwacja egzaminów na prawo jazdy w UK za pośrednictwem Internetu.

Zakupy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane:

 • przez stronę internetową www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
 • przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 • listownie (po uprzednim kontakcie z nami)

Istnieje również możliwość dokonania przelewu bankowego.

Tranzakcje na stronie internetowej www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl dokonywane są pod nadzorem bankowym za pośrednictwem profesjonalnego systemu Barclaycard.

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

 • Visa debit
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Visa credit
 • Mastercard
 • AmericanExpress

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu (mogą to być różne adresy)
 • wyboru sposobu płatności

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronie www.croydonschool ofmotoring.co.uk/pl są podawane w funtach (GBP) i są cenami brutto
 • Podane ceny zawierają wyłącznie koszty dostawy standardowej na terenie UK (dotyczy materiałów szkoleniowych)

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze UK lub Polski i następuje za pomocą firmy Royal Mail lub Poczty Polskiej na adres jaki został podany przez klienta.
 • W cenie pakietu zawarte są jedynie koszty dostawy standardowej na terenie UK lub Polski.
 • Firma Croydons Limited Publishers nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, opóźnienia wynikłe z winy zamawiającego lub Royal Mail, itp. )
 • Termin realizacji zamówień. Zamówione materiały szkoleniowe wysyłamy do zamawiającego w dniu opłacenia zamówienia lub w najbliższym dniu roboczym od złożenia zamówienia (zamówienia z soboty wysyłamy w poniedziałki). Bezpłatna dostawa standard realizowana jest w od 3-5 dni roboczych. Wszystkie zamówienie realizowane są za pośrednictwem Royal Mail lub Poczty Polskiej.
 • Możemy odmówić przyjęcia zwrotu jakiegokolwiek duplikatu Zamówienia, jeżeli w uzasadnionej opinii Towary zostały dostarczone zgodnie z ważnym Zamówieniem. W tych okolicznościach, o ile nie uzgodnimy inaczej, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia nam ceny wraz z opłatą za dostawę.

Delivery

 • The goods you order we will deliver to UK or Poland and is carried out using Royal Mail or Poczta Polska to the address you give when you place your order.
 • The price of the package includes only standard delivery costs in the UK or Poland.
 • Croydons Limited Publishers is not responsible for the consequences of unforeseen events, which did not affect, and which prevented or hindered the performance of the contract (fire, flood, strike, delays caused by the fault of the orderer or Royal Mail, etc.)
 • The deadline for completing orders. We send ordered training materials to the ordering party on the day of making a payment or on the next working day from placing an order (orders from Saturday are sent on Mondays). Free standard delivery is carried out in 3-5 business days. All orders are processed via Royal Mail or Poczta Polska.
 • We may refuse to accept the return of any duplicate Order where, in our reasonable opinion, the Goods were delivered in accordance with a valid Order. In those circumstances, unless we agree otherwise, You will remain liable to pay Us the Price together with the delivery fee.

Cancellation of Order

 • You have the right to cancel the order at any time within 14 calendar days from the date of receipt of the goods.
 • To exercise your right of cancellation, you must give written notice to Croydons Publishers Limited via an e-mail, giving details of the goods ordered and (where appropriate) their delivery date. Notification by telephone is not sufficient.
 • Orders for the supply of computer software may not be cancelled once the goods have been unsealed.
 • In the event that you choose to cancel your order and return the goods to us in accordance with this clause, we will refund the price to you excluding the cost of packaging and posting (£3.99 P&P). You will be responsible for the cost of returning the Goods to Us. The goods must be returned to the address shown below. You must take reasonable care to ensure the goods are not damaged in the meantime or in transit. The goods cannot be used, damaged or copied. Audio, video and multimedia products must remain in their original packaging.
 • Once you have notified Croydons Limited Publishers of the cancellation we will refund or re-credit you within 10 working days for any sum that has been paid by you or debited from your credit card for the goods, excluding the cost of packaging and posting (P&P).
 • If you do not return the goods as required, Croydons Limited Publishers may charge you a sum not exceeding the direct costs of recovering the goods.

Copyright © by Croydons.co.uk                                                                                                               Regulamin | Polityka prywatności | FAQ | Kontakt