Regulamin | CROYDONS

Regulamin sprzedaży internetowej na www.croydons.co.uk

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej na www.croydons.co.uk
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Croydons.co.uk 
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na www.croydons.co.uk jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów na stronie www.croydons.co.uk Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 • jeden zakup online to licencja ograniczona do 2 urządzeń, gdy system wykryje dodatkowe zalogowane osoby, może zablokować bez możliwości uzyskania ponownego dostępu z powodu złamania regulaminu

Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Croydons.co.uk Publishing nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • Croydons.co.uk Publishing zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Wszystkie dane osobowe uzyskane za pomocą strony www.croydonschoolofmotoring.co.uk/pl zostaną użyte zgodnie z Data Protection Act 1998 i innymi mającymi zastosowanie ustawami.

Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności strony croydons.co.uk  jest sprzedaż materiałów szkoleniowych na prawo jazdy w UK oraz rezerwacja egzaminów na prawo jazdy w UK za pośrednictwem Internetu.

Zakupy

Zamówienia od Klientów są przyjmowane:

 • przez stronę internetową www.croydons.co.uk 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę
 • przez telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
 • listownie (po uprzednim kontakcie z nami)

Istnieje również możliwość dokonania przelewu bankowego.

Transakcję na stronie internetowej www.croydons.co.uk dokonywane są pod nadzorem bankowym za pośrednictwem profesjonalnego systemu Barclaycard.

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

 • Visa debit
 • Maestro
 • Visa Electron
 • Visa credit
 • Mastercard
 • AmericanExpress

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu (mogą to być różne adresy)
 • wyboru sposobu płatności

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronie www.croydons.co.uk są podawane w funtach (GBP) i są cenami brutto
 • Podane ceny zawierają wyłącznie koszty dostawy standardowej na terenie UK (dotyczy materiałów szkoleniowych)

Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze UK lub Polski i następuje za pomocą firmy Royal Mail lub Poczty Polskiej na adres jaki został podany przez klienta.
 • W cenie pakietu zawarte są jedynie koszty dostawy standardowej na terenie UK lub Polski.
 • Firma Croydons Limited Publishers nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, opóźnienia wynikłe z winy zamawiającego lub Royal Mail, itp.)
 • Termin realizacji zamówień. Zamówione materiały szkoleniowe wysyłamy do zamawiającego w dniu opłacenia zamówienia lub w najbliższym dniu roboczym od złożenia zamówienia (zamówienia z soboty wysyłamy w poniedziałki). Bezpłatna dostawa standard realizowana jest w od 5-9 dni roboczych. Wszystkie zamówienie realizowane są za pośrednictwem Royal Mail lub Poczty Polskiej.
 • Możemy odmówić przyjęcia zwrotu jakiegokolwiek duplikatu Zamówienia, jeżeli w uzasadnionej opinii Towary zostały dostarczone zgodnie z ważnym Zamówieniem. W tych okolicznościach, o ile nie uzgodnimy inaczej, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia nam ceny wraz z opłatą za dostawę.
 • wszystkie materiały w dostępie online posiadają licencję na cztery miesiące 

Delivery

 • The goods you order we will deliver to UK or Poland and is carried out using Royal Mail or Poczta Polska to the address you give when you place your order.
 • The price of the package includes only standard delivery costs in the UK or Poland.
 • Croydons Limited Publishers is not responsible for the consequences of unforeseen events, which did not affect, and which prevented or hindered the performance of the contract (fire, flood, strike, delays caused by the fault of the orderer or Royal Mail, etc.)
 • The deadline for completing orders. We send ordered training materials to the ordering party on the day of making a payment or on the next working day from placing an order (orders from Saturday are sent on Mondays). Free standard delivery is carried out in 5-9 business days. All orders are processed via Royal Mail or Poczta Polska.
 • We may refuse to accept the return of any duplicate Order where, in our reasonable opinion, the Goods were delivered in accordance with a valid Order. In those circumstances, unless we agree otherwise, You will remain liable to pay Us the Price together with the delivery fee.

Refund of online access products

We stand behind our products and your satisfaction with them is important to us. However, for our products that are an online access delivered via Internet we generally offer no refunds.

Refund requests after online access of our product were given are handled on a case by case basis and are issued at our sole discretion. 

Rezerwacja egzaminów

W przypadku rezygnacji z usługi, która została wykonana (zarezerwowania egzaminu) za te usługę zwrot zostanie pomniejszony o opłatę administracyjną w kwocie podanej na potwierdzeniu zabukowania egzaminu.

X